Bohumil HouserŽivot v okamžikuUchop bílá oblaka!
Nejdřív se však pečlivě rozhlédni
a sestup do propasti pod sebou.

Haiku

Talajukta - Velký kyvadlový dech

Talajukta je nejdůležitějším dechovým cvičením předmeditačním. Navozuje rychlým způsobem plné tělesné a mentální uklidnění a umožňuje dosáhnouti dokonalého soustředění. Je to druh mentální akupunktury šesti hlavních čaker páteře, mající vztah k šesti párům žláz vnitřní sekrece. Není proto div, že účinek tohoto převážně mentálního a teprve sekundárně dechového cvičení je občerstvující a omlazující, soustřeďuje totiž všechny mentální síly /jejichž materiálním produktem jsou dle tibetské lékařské filozofie žlázy vnitřní sekrece/ k náporu na dosažení hlavního cíle – meditace.

Příprava

Rychlé omytí rukou, nohou a obličeje studenou vodou. Krátké tělesné cvičení pozůstávající v kroužení rukou, spojené s dřepy. Propláchnutí nosních dírek studenou vodou.

Doba cvičení

Nejlépe ráno po probuzení /ještě lépe při východu slunce/ a při soumraku. Člověk mající mentální potíže, či těžkou tělesnou chorobu, přidává ještě cvičení další v poledne a o půlnoci.

Postavení

Směrem východním či severním, nejlépe v některé z meditačních asan, dále v kleče na patách se změnou polohy na klečení, v kterém je celé tělo od kolenou až po hlavu ve vztyčené vertikální poloze při cvičení symbolů YAM, HAM, AUM – a to pouze při mentální akupunktuře směrem nahoru. Při sestupu dolů se opět dosedne na paty. Při večerním cvičení /samozřejmě také půlnočním/ nezvedáme při mentální akupunktuře YAM, HAM, AUM ruce nad hlavu, ale založíme je v bok. Oči jsou během celého cvičení zavřeny. Při cvičení v meditační asaně jsou ruce uloženy, resp. mění polohu jako při postavení v kleče.

Vlastní cvičení

Má složku dechovou a autosugesci. Dech si představíme jako zhmotnělou pránu v podobě imaginárního kyvadla – barva tohoto kyvadlovitého pohybu je stříbrně olejová. Doba vdechu a výdechu je stejná. Žáci kteří plně zvládli jogický dech pomocí bránice, dýchají tímto způsobem. Ti, kteří dosud nezvládli tento jogický dech perfektně, tj. aby na něj nemuseli při cvičení myslet, snaží se dýchat hlubším způsobem než jsou zvyklí. Doporučuje se začít s délkou vdechu a výdechu na 2 vteřiny a postupně tuto dobu prodloužit na 4 vteřiny. Dýcháme nosem oběmi nosními dírkami, vdech a výdech má stejnou dobu – mezi vdechem a výdechem nemá vzniknout žádná přestávka.

Tím splňujeme návod BHAGAVADGITY, kapitola IV, verš 29 a „ obětujeme vdech do výdechu a výdech do vdechu“. Dech je tedy nepřetržitě plynulý a při zvládnutí cvičení plně poutáme mysl. Dech se zásadně při tomto cvičení nesmí zadržovat. Nesmírnou důležitost má při tomto cvičení naše představivost /imaginace/ vyvolávající autosugesci kyvadlového pohybu prany, který protíná dle příkazu naší vůle příslušnou čakru, označenou mnemotechnickým symbolem /LAM, VAM, RAM, YAM, HAM, AUM/.

Nevyžaduje se tedy pouze autosugesce vizuální /obrazová/, ale i zvuková. Každá z 6 čaker páteře při správném mentálním rozezvučení /správně provedené mentální akupunktuře/ ovlivní pozitivně příslušný pár žláz vnitřní sekrece.

Cvičení začínáme vdechem , synchronizovaným s pohybem „kyvadla“ ze předu do zadu a výdechem synchronizovaným s pohybem kyvadla ze zadu do předu. Zvuková hláska LAM se vyslovuje pouze mentálně a na jejím vibračním účinku při průchodu nejnižší čakrou, umístěnou v posledním nejnižším článku páteře /kostrči/ záleží dosažení dokonalosti „mentální akupunktury“. Zvukový efekt mentální vybrace klade důraz při vdechu na LA a při výdechu na MMM. Toto rozezvučení je v praxi plynulé, svou plynulostí se podobá úderu na gong. Provedeme deset vdechů a deset výdechů a přistoupíme k další čakře, umístěné v páteři ve výši pupku. Symbolická hláska pro tuto čakru je VAM. Provedeme dle známých zásad deset vdechů a výdechů a přistoupíme k mentální akupunktuře další čakry, umístěné na solar plexu. Symbolická hláska pro tuto čakru je RAM. I zde provedeme deset vdechů a výdechů a zněníme polohu těla a rukou /jak jsme uvedli v odstavci „postavení“/ a přejdeme na srdeční čakru , která se nachází na páteři ve výši srdce. Symbolickou hláskou pro tuto čakru je YAM /vysl. JAM/.

Provedeme deset vdechů a výdechů a přejdeme na čakru krní páteře, umístěnou ve výši štítné žlázy. Symbolickou hláskou pro tuto čakru je HAM. Poslední čakrou, na které provedeme mentální akupunkturu směrem nahoru je TŘETÍ OKO, čakra umístěná v místě zvaném TRIKUTA, tj. mezi obočím. Symbolickou hláskou pro tuto čakru je AUM. Provedeme deset kyvadlových vdechů a výdechů a začneme sestupovat dolů stejnou cestou jakou jsme se ubírali nahoru. Sestup dolů používá tedy zásadně stejné techniky dechové autosugesce, jako dřív popsaný vzestup nahoru. Provedeme proto postupně tedy mentální akupunkturu čakry krční HAM deseti vdechy a výdechy a stejným způsobem dalších čaker, tj. srdeční /YAM/, solar plexu /RAM/, čakry pupeční /VAM/. Výjimku však tvoří poslední nejnižší čakra na nejnižším článku páteře /LAM/, při které lamaistická tradice předepisuje pouze osm vdechů a výdechů, takže celé cvičení TALAJUKTY má celkem 108 vdechů a výdechů.

Celé cvičení včetně přípravy trvá asi 20 minut a je vhodné i pro uspěchaného člověka moderní průmyslové společnosti.


Zásadně lze říci to, co platí o všech joginských cvičeních, dodržovat cvičení a nepřestat před dosažením cíle. Pouze osobní zkušenost je kritériem pro posouzení jakosti cvičení i učitele. Při nemoci lze cvičit v sedě v posteli. Cvičení blahodárně ovlivňuje průběh každé choroby a při správném provedení mobilizuje vitální síly „ENTELECHIE“ a vyvolává uzdravení. Každý, kdo dýchá může provádět toto cvičení, pokud má dostatečnou vůli a schopnost rozlišování. Při těžších duševních chorobách lamaistický mistr používá sugesce k ovlivnění a posílení vůle cvičícího potud, pokud je třeba. Nikdo není tedy vyloučen z cvičení. Nechť Ti cvičení TALAJUKTY zmenší Tvé utrpení a usnadní nést Tvůj kříž na cestě života. Začni a vytrvej.

V Brně, 14.května 1969

B. HOUSER: TALAJUKTA /TALA – YUKTA/ - Velký kyvadlový dech. Poznámky k stejnojmenné přednášce v JÓGA – KLUBU, Brno.